ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางซูไฮนี แซะอาหลีบ้านนิบงพัฒนาสพป.ยะลา 2 สพป.ยะลา 2
2นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาบ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2)สพป.ยะลา 2 สพป.ยะลา 2
3นางฮารีนา ดีเยาะบ้านบึงน้ำใสสพป.ยะลา 2 สพป.ยะลา 2
4นายบุญสม ศรีพิทักษ์บ้านตะโละหะลอสพป.แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน
5นางอุไร สุวรรณมณีบ้านรั้วตะวันลาออกจากราชการ 
6นางราณี เหมศิริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1ลาออกจากราชการ