รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1นายวิสุทธิ์ ชูมัง 073211707 
101บ้านบันนังบูโยนายสมาน หงะหงอ 073229303 
102บ้านกะตูปะนายอภิรัฐ ขุนยาบี 073274138 
103ประชาอุทิศนายอรรถกานต์ อุศมา 073251265 
104บ้านพงยือไรนายอุสมาน เบ็นอับดุลเลาะห์ 073274490 
105ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)นางจิรภรณ์ รัตตกุล 073222018 
106สามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล)นางวรรณี เสือสิงห์ 073253367 
107สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134นายวัลลภ คลังจันทร์ 073253357 
108บ้านไทรงามนางสาวรัชดาพร แก้วชาฏก 073229322 
109คุรุชนพัฒนานายธีรพงษ์ สำเร 073253498 
110วัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์)นางวัลภา คำแสนโต 073253400 
111บ้านถ้ำศิลป์นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชร 073253319 
112บ้านปาโจนายไพบูลย์ ดำสมุทร 073223761 
113บ้านยะลานายนพรัตน์ นอบแก้ว 073223805 
114อนุบาลยะลานายไพศาล ว่องภาณุสกุล 073212790 
115บ้านนิบงพัฒนานายบุญส่ง แววทองคำ 073202251 
116บ้านธารน้ำผึ้งนายประทีป ยาวงศ์ 073229032 
117บ้านรั้วตะวันนายสุรศักดิ์ แซ่ด่าน 073288126 
118บ้านจือนือแรนางกมลทิพย์ หนูพล 073288127 
119บ้านบุดีนายสุบรรณ์ พละพึง 073288156 
120บ้านบูเกะคละนางเบญจณี โลหะปณิธาน 073244240 
121นิบงชนูปถัมภ์ว่าที่ร้อยตรีอับดุลรอแม การีอูมา 073212255 
122บ้านเบอเส้งนายหามิ เจ๊ะเต๊ะ 073274489 
123บ้านท่าสาปนางสาววรนุช ศรีวิไล 073253187 
124บ้านลิมุด(บุญชอบ สาครินทร์)นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว 073253244 
125บ้านสาคอนางนลินี พรหมเมือง 073270119 
126บ้านบาโด  073270069 
127บ้านทุ่งเหรียงนางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ 073229023 
128บ้านยุโป(รุ่งวิทยา)นายเสถียร มโนสถาพร 073270115 
129บ้านเบญญานางอุบลรัตน์ เจะกายอ 073229010 
130บ้านตาเซะนายสุรศักดิ์ สาและ 073218090 
131บ้านคลองทราย    
132ศรีพัฒนารามนางศุภศศิน แก้วคง 073229011 
133วังธราธิปวิทยานางสุภาณี ชนะสงคราม 073229012 
134วัดชมพูสถิตนายอุดมศักดิ์ จุนโท 073270237 
135วัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี"นางสาวกาญจนา อนันตโภไคย 073252514 
136บ้านต้นหยี  073252542 
137บ้านเหนือ(วัดลำพะยา 2)นายวิชัย เพ็ชรพวง 073252541 
138บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)นางชาลิตา เจะมิง 073252214 
139บ้านตาโละ  073229247 
140บ้านปอเยาะนางประไพ ช้างกลาง 073252543 
141บ้านตลาดลำใหม่นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์ 073252515 
142บ้านป่าพ้อ  073229426 
143บ้านทุ่งคา  073229396 
144วัดลำใหม่นางนุชนารถ เพ็ชรทอง 073252696 
145บ้านพร่อนนายอาหามะ สะอะ 073252660 
146บ้านตาสา  073252516 
147บ้านจาหนันนายยาการียา ซาฮา 073223770 
148บ้านบุรินทร์(บุญชอบ สาครินทร์)นายสุดิง เด็ง 073252605 
153มุสลิมศึกษา    
154อิสลามประสานวิทย์    
156อิสลาฮุดดินวิทยา    
158อาสาสุลดินวิทยา    
159อุดมศาสน์วิทยา    
161สตรีอิสลามวิทยา    
202บ้านไม้แก่นนางรอปีอ๊ะ คงทอง 073229075 
203บ้านเกียรตินางแวฟาตีเม๊าะ แวดาราแม 073251219 
204บ้านกือแลนายลุกมัน สามะเหง 073229094 
205บ้านกอตอตือร๊ะ  073216265 
206บ้านคูวอนายมาหามัดรูซี ยีการอบา 073216268 
207บ้านโต๊ะปาแก๊ะนายอับดุลเลาะ อาแด 073216854 
208บ้านบูเกะจือฆานางพู้ซีย๊ะ รักษ์ธรรม 073218010 
210บ้านวังพญานายสมชัย สุดจินดา 073216853 
211บ้านอูเป๊าะนางแวอัสรียา มะทา 073229060 
212บ้านปงตานายมุคลิส คอลออาแซ 073251265 
213บ้านเจาะบือแมนายแวการิน แส๊ะเด็ง 073229305 
214บ้านมาแฮนายอารุณ ปังหลีเส็น 073216243 
215บ้านบือมังนางสาวซีตียะแลคอ หมินเส็น 073223283 
216ธารแร่  073224438 
217บ้านกาลอ  073216289 
218บ้านตะโละนายอับดุลรอแม ตอเละ 073219631 
219บ้านยะต๊ะนางสุวรรณา อิมือซา 073216354 
220คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)นายสุนันท์ โกตัน 073229271 
221บ้านรามันนายอาบัส สาเหล็ม 073295169 
222บ้านบือยองนายสุทธิศักดิ์ บินรินทร์ 073295170 
223บ้านพอแม็ง  073295553 
224พัฒนาบาลอนายนิคเรศ ชุมประเวศ 073262036 
225บ้านละแอนายอารีฟ สาเมาะ 073219608 
226บ้านปูลัย  073295266 
227บ้านสะโตนายมาหะมุด สมอดียอ 073254181 
228บ้านจำปูน  073229123 
229บ้านโกตาบารูนายตอฮีรน หะยีเลาะแม 073251295 
230บ้านนาเตยนางสุดาทิพย์ แก้วงาม 073251401 
231บ้านยือโร๊ะนายวิเชษฐ์ ไชยบุญมา 073251394 
232บ้านบาโงยนางรัตนา ดำทองเสน 073251374 
233บ้านอาเหอูโต๊ะนางอำพร สอนสำแดง 073216335 
234บ้านกาลูปังนายแวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะ 073251294 
235บ้านกาดือแป  073216160 
236บือดองพัฒนานายอับดุลเลาะ แวหะโละ 073299082 
237บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175นายมูฮำมัดมาร์ซูกี ยีเฮง 073273055 
238วัดรังสิตาวาส  073273144 
239บ้านโต๊ะพรานนางสาวรวิภา จันทรัศมี 073273056 
240บ้านพรุ  073229103 
241บ้านบูเกะบือราแงนางสาวอุไร โต๊ะสัน 073229043 
242บ้านตะโละสดาร์  073229130 
243บ้านกือเม็ง  073216167 
244บ้านตะโละหะลอนางรอยทรง การีอุมา 073204069 
245บ้านปาดาฮัน  073360519 
246บ้านบึงน้ำใส  073201812 
247บ้านต้นแซะ  073 201819 
248บ้านบือเล็ง  073217308 
249บ้านจะกว๊ะนายอำดุลเลาะ อีแต   
250บ้านกำปงบือแนนางสาวศุภลักษณ์ พยัคฆพล 073218014 
251คุรุประชาสรรค์  073490824 
252บ้านปาแตรายอนางจิตตินันท์ พัสระ 073229147 
253บ้านแหลมทราย  073229311 
254บ้านพะปูเงาะ  073201827 
255บ้านเกะรอ  073216267 
256ศรีฟารีดาบารูวิทยา    
301บ้านตะโละซูแมนายสุนทร ดำทองเสน 073238118 
302บ้านกรงปินัง  073238127 
303บ้านลือมุนายจำนงศ์ แก้วเนื้ออ่อน   
304บ้านกูวานางจิตตรา ช่วยดำ   
305บ้านแบหอ  073219601 
306บ้านสะเอะนางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล 073238205 
307บ้านสะเอะในนางสาวทิฆัมพร สมพงษ์ 073238247 
308สันติวิทยานายอนุกูล ทักษิณารักข์ 073201740 
309บ้านโฉลงนางสาวอายีรีนา สะมะแอ 073218052 
310บ้านปุโรงนายหาษบูเลาะ สาแม 073201190